https://www.nykterbalans.se

Stadgar

Föreningen Nykter Balans


Stadgar
Föreningen Nykter Balans

§ 1.

Ändamål

Föreningen Nykter Balans har till ändamål att hjälpa människor, med alkohol och/eller andra drogproblem, att leva nyktra, drogfria och meningsfulla liv gnom att tillhandahålla olika tips och .
§2.
Åsiktsfrihet

Föreningen Nykter Balans är helt obundna sitt förhållande till politiska partier och organisationer, religiösa samfund, nykterhetsorganisationer och myndigheter. 

 § 4.
Insyn
Statliga eller kommunala myndigheter får ej, även om anslag beviljas, ha insyn i föreningens verksamhet i annat än vad gäller föreningens ekonomiska förvaltning. 

 § 5.
Arbetssätt

Föreningen Nykter Balans arbete är att via sin hemsida förmedla tips om hur man blir nykter och att bibehålla sin nykterhet byggt på medlemmarnas egna erfarenheter, medicinska rön och vetenskap..

§ 6.
Medlemskap

Den som anser att Föreningen Nykter Balans arbete är viktigt för att den som söker hjälp får kännedom om olika sätt att komma ifrån sitt beroende är berättigad till medlemskap.

§ 7.
Stödmedlemskap
Stödmedlemskap kan erhållas av person, enskild eller juridisk, som genom ekonomiska insatser eller annan stödjande verksamhet, vill främja Föreningen Nykter Balans och dess syften.

§ 8.
Styrelsen
Föreningen Nykter Balans angelägenheter handläggs av styrelsen, som skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter.
Vid årsmöte väljs styrelse och andra förtroendeposter

Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet
Stödmedlemmar får inte ingå i styrelsen.
Styrelseuppdrag är ingen anställning utan ett ideellt uppdrag/åtagande.
För styrelseuppdrag utgår inga löneersättningar.

§ 9.
Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen:
- att tillvarata Föreningen Nykter Balans intressen.
- att handha Föreningen Nykter Balans angelägenheter och ekonomi.
Styrelsen är ensam solidariskt ansvarig för Sällskapets ekonomi.
- att avge verksamhetsberättelse till årsmötet.
Styrelsen bör sammanträda minst en gång varje kvartal.
Till extra styrelsemöten, skall samtliga ledamöter kallas. 

 § 10.
Firmatecknare

Föreningen Nykter Balans firma tecknas av ordföranden.

Firmateckningsrätten kan inte delegeras till annan styrelseledamot eller medlem.

§11.
Räkenskaper och revision

Sällskapets räkenskaper omfattar kalenderår och skall granskas av två vid årsmötet valda revisorer.
En fortlöpande granskning av räkenskaperna och verksamheten skall ske under året.
Till revisorernas förfogande skall ställas erforderligt material senast fyra veckor före årsmötet.


§ 12.
Rösträttsmöte
Rösträttsmöte bör hållas minst en gång varje kvartal.
Kallelse till extramöte sker genom brev senast åtta dagar före mötet.

Röstning med fullmakt är inte tillåten.

https://www.nykterbalans.se