https://www.nykterbalans.se

7 steg till ett drogfritt liv

Bli nykter och balanserad

Nedanstående punkter grundar sig på Sällskapen Länkarnas Sjupunktsprogram och vänder sig till drogberoende eller drogmissbrukare i allmänhet


1.

Du måste erkänna, att Du är missbrukare. Det innebär att Du inte klarar av att leva med

Ditt drogberoende. Livet har blivit outhärdligt för Dig och Din omgivning. Du kan inte sköta Dig själv och det viktigaste är, att när Du en gång blivit drogberoende, kommer Du för all framtid att vara känslig för droger. Men - Du kan, om Du följer följande sju punkter eller steg – vägen till ett drogfritt liv - så småningom, kunna kalla Dig för, före detta missbrukare. Om vi så håller upp i tio år, så kvarstår fortfarande vår sjukliga känslighet för droger. Vi betraktar detta som en sjukdom, mot vilken läkarvetenskapen ännu inte lyckats frambringa någon antikropp. Enda möjligheten för oss är alltså, att fullständigt och för all framtid sluta upp att använda droger i vilken form det vara må!

2.

Om Du inte - liksom vi övriga i det här Sällskapet redan har förstått, att Du inte av egen kraft kan bli kvitt Ditt drogberoende, så måste Du snarast möjligt bli absolut övertygad om detta faktum. Den kraft, som hjälper oss är naturligtvis mycket starkare än vår egen - och erfarenheten gör – att vi obetingat tror på den. Du måste själv, komma till absolut tro på denna kraft, antingen Du tror att kraften kommer från någon högre makt, från den varma gemenskapen i detta Sällskap eller från Länkarnas erfarenheter.

3.

Du måste ändra Din livsinställning. Det betyder inte, att Du skall ändra Dina politiska åsikter eller något dylikt. Nej, ändringen ligger betydligt djupare än så. Det skulle föra alltför långt att gå in på alla detaljer Så småningom får Du del av och kommer att förstå denna viktiga punkt i sin helhet. Nu skall vi bara beröra en detalj: Missbrukaren, är bland de största egoister som finns. Det låter kanske hårt, men om Du tänker efter skall Du säkert finna, att det stämmer och Du måste ändra på denna Din negativa, egoistiska inställning. Tänk inte bara på Dig själv, utan tänk mycket mer på andra. Ställ inte högre krav på dina medmänniskor, än vad Du ställer på Dig själv.

4.

Företag en grundlig granskning av Dina moralbegrepp. Vi eftersträvar absolut ärlighet, osjälviskhet och kärlek till våra medmänniskor.

5.

Tala om Dina missförhållanden och erkänn Dina fel och brister för någon annan medmänniska. Detta har vi funnit vara en av de viktigaste punkterna. Gå inte själv och bär på något, som är det minsta tvivelaktigt. Dina kamrater inom Länkarna, vill ingenting hellre än att dela Dina bekymmer och genom sin erfarenhet hjälpa Dig att bära dem och hjälpa Dig att lösa Dina problem. Om Du "gömmer" någonting, så går Du och bär på en onödig börda, som drar ner Dig och då kommer fienderna: harm, hat, oro, fruktan, självhävdelse och drogbegär. Tala med någon kamrat, som Du särskilt mycket sympatiserar med, och Du skall finna att det lättar. Du går friare, starkare och säkrare genom vardagens prövningar och bekymmer. I detta sammanhang skulle vi vilja framhålla: Tro inte att det bara är Dina närmaste, som vet att Du är missbrukare. Det vet varenda människa, som Du på något sätt kommit i kontakt med. Du kan inte dölja det och det kostar Dig bara en massa energi att försöka göra det. Den energin bör Du spara till något viktigare och bättre.

6.

Gör, så långt det rimligen låter sig göras, upp med alla personer till vilka Du står i något missförhållande. Det kan vara någon som gjort Dig orätt i handling eller ord och det kan vara någon som Du själv förorsakat skada på ena eller andra sättet. Begrunda noga varje persons beteende mot Dig och tänk efter, om Du inte själv också i någon mån varit orsak till missförhållandet. Om Du skulle ha rent samvete och den andre alltså har fel, så glöm för all del inte att denne liksom Du, kanske också har problem, vilket Du aldrig tänkt på. Det kan kanske vara fråga om t.ex. självhävdelse, mindervärdighetskomplex, maktbegär eller rent av drogproblem. Försök då ha förståelse, visa överseende och villighet att ursäkta. Tänk efter vilken betydelse dessa oförrätter har för Dig och om Du över huvud taget kan göra något år dem. Om Du inte kan det, så gå inte och bär på något agg. Det kostar Dig bara energi och den kan Du ha bättre användning för. De personer, som Du har gjort orätt, kall Du göra upp med. Om detta dämpar Din egen självhävdelse, så är det bara nyttigt mot drogbegäret. Gäller det pengar, som skall betalas igen, så gör det så långt Du förmår. Så mycket pengar som Du får i händerna, när Du slutat använda droger, har Du nog inte haft på mycket länge. Gäller det någon annan oförrätt Du gjort någon, så tillstå för denne Ditt fel. Försök om möjligt att gottgöra vad Du förbrutit.

7.

När Du kommit ifrån drogerna och det har Du, om Du arbetat efter de här punkterna, så har Du upplevt någonting, som Du inte kan tacka enskilda människor för. Du får tacka genom att hjälpa andra missbrukare, det är det enda vi begär av Dig.iv din text här ...

https://www.nykterbalans.se